1. Tape - Morimoto Naoki - Kotoba
  2. Tape - Morimoto Naoki - Kotoba
  3. Tape - Morimoto Naoki - Kotoba
  4. Tape - Morimoto Naoki - Kotoba

morimoto naoki

kotoba

Regular price $8.99
Each sound tells a story, each word has a sound.
released August 23, 2022

Music by Morimoto Naoki
Mastered by Morimoto Naoki
Artwork by Boris Potschubay
Design by Aoki & Matsumoto

Published by Seil Records